विपद्को समयमा र विपद्को पश्चात आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु आकस्मिक झोलामा भण्डारण गरिनुपर्दछ । विपद् पूर्वतयारीको प्रमुख कार्यको रुपमा आकस्मिक झोलाको तयारी पनि पर्दछ । आकस्मिक झोलामा कम्तिमा तीन दिनको लागी खाना र पानीका साथै प्राथमिक उपचार सामाग्री, टर्च, रेडियो जस्ता अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु समावेश गरिनुपर्दछ । आकास्मिक झोला तयार गर्न तल दिइएको सामाग्रीहरु सहयोगी हुनसक्छन ।

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=153&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
How to prepare an emergency kit bag

How to prepare an emergency...

This technical brief draws on these external sources, and is intended as a...

Prepare for Emergencies Now: Information to Get Ready

Prepare for Emergencies Now:...

This framework is designed to launch a process of learning about citizen...

तपाईं के जान्न चाहनुहुन्छ ?