बाढीप्रतीको संकट्टासन्नताको मापन कसरी गर्न सकिन्छ?

समुदायको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, वातावरण ,पारिवारिक स्थितिको आधारमा संकट्टासन्नता पनि भिन्न हुन्छन् । तसर्थ,एकै समुदायका परिवारहरुको संकट्टासन्नता फरक हुनसक्छ ।संकट्टासन्नता क्षमता विश्लेषणले प्रभावित समुहको पहिचान गरि प्रकोपको कारण,कारक तत्त्वको समेत पहिचान गर्दछ । समुदायको आवश्यकता र क्षमताको आकंलन गर्दे परियोजना ,कार्यक्रम र नीतिहरुले आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गर्दछ ।

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=151&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
Participatory Vulnerability Analysis, A step by step guide for field staff

Participatory Vulnerability Analysis, A step by step guide...

This guide is developed to assist field workers and communities to analyze...

VCA toolbox with reference sheets

VCA toolbox with reference sheets

This toolbox provides a detailed explanation on how to undertake the research...

VCA training guide Classroom training and learning-by-doing

VCA training guide Classroom training and learning-by-doing

The purpose of this training guide is to provide VCA facilitators with the...

How to do a VCA A practical step-by-step guide for Red Cross Red Crescent staff and volunteers

How to do a VCA A practical step-by-step guide for Red...

This ‘How to do a VCA’ second publication is intended as a practical, how to...

PARTICIPATORY RISK, CAPACITY & VULNERABILITY ANALYSIS, A PRACTITIONER MANUAL FOR FIELD WORKERS

PARTICIPATORY RISK, CAPACITY & VULNERABILITY ANALYSIS, A...

This manual is intended to provide methodological and practical guidance to ACF...