बाढी पूर्व बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु के के हुन् ?

Embed Code

Copy the given code snippet and paste in your website where you want to place our collection items

<iframe src="https://floodresilience.net.np/widget?module_id=218&tmpl=component&showembed=no&descsize=14&desclength=300" height="450" width="450" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु (बाढी पूर्व)

बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु (बाढी पूर्व)

यस ज्ञान सामाग्रीमा बाढी जोखिमबाट बच्न र बचाउनकालागी गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका उपायहरुका बारेमा...