प्रतिकृया (0)

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यानङ्कन कार्र्यविधि, २०७७

स्थानीय तहको कार्यप्रकृया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुबर्ल पक्षहरुको पहिचान गरि विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको बीचमा तmुनायोग्य सूचकहरु र्तजुमा गरी प्रतिस्पर्धार्त्मक सुभारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य सूशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्ववमूल्याङ्कन कार्य विधि,२०७७ तर्जुमा गरेको छ ।
लेखक:
भाषा: Nepali
प्रकाशक: Government of Nepal, Ministry of Federal Affairs and Local Governance (MoFAGA)
प्रकाशित मिती: January 2022

प्रतिकृया दिनुहोस

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ


प्रतिकृया

प्रश्न सोध्नुहोस्